Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Název provozovny:     FITKO E.V.A

Provozní doba:            aktuální provozní doba je umístěna ve cvičebním sále a na www.cvicenisevcou.cz

Odpovědná osoba:     Josef Kulhánek

Firma zapsaná podle §71 ods.2 živnostenského zákona u Městského Úřadu Strakonice.

Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem, kterým je Josef Kulhánek, Kbelnice 30, 38601. Provozovna: Lidická 1081, Strakonice 386 01 (dále jen „provozovatel“) a jeho klienty.

1.       Klientem FITKO E.V.A se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, které byl vstup do studia umožněn na základě uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky FITKO E.V.A (dále jen „klient“).

2.       Vstupem do fitka za účelem využití nabízených služeb se klient zavazuje dodržovat tento Provozní řád. Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem, který je vyvěšen na viditelném místě v prostorách fitka a řídit se tímto provozním řádem a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům (personálu).

3.       Službami poskytovanými FITKEM E.V.A. se rozumí poskytování prostorů a zařízení ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb (např. osobní trenér, poradenství ve výživě) dle nabídky.

4.       Během provozu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených fitka a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění atd.

5.       Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje (neplatí v případě jednorázových vstupů). Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. (zákon o ochraně osobních údajů).

6.       FITKO E.V.A je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití.

7.       Vstup na lekci je možný pouze s platnou permanentkou nebo po zaplacení jednorázového vstupu.

8.       Na všechny lekce doporučujeme rezervaci buď přes online rezervační systém na webových stránkách FITKA E.V.A.  www.fitkoeva.cz  nebo na tel.č.: 608 881 603. Rezervace ani její zrušení není možné e-mailem.

9.       Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.

10.   Storno podmínky: pokud se nedostavíte anebo se řádně neodhlásíte na rezervovanou lekci minimálně jednu hodinu před začátkem lekce – účtujeme storno poplatek ve výši jednoho vstupu.

11.   Permanentky jsou nepřenosné.

12.   V celém prostoru je zakázáno: kouření a požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do FITKA E.V.A. zakázán.

13.   Klienti v prostorách FITKO E.V.A sportují na vlastní nebezpečí.

14.   Vstup do FITKA E.V.A. je povolen pouze v čisté sportovní obuvi. V případě znečištění podlahy má provozovatel právo pokutovat klienta do výše 500,- Kč nebo vyžadovat náhradu způsobené škody. Při poškození zapůjčených sportovních potřeb, účtujeme finanční náhradu poškozené věci.

15.   Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou (klíč nechat v zámku). Klient je povinen řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození je klient povinen uhradit částku 200,-Kč jako náklady za výměnu zámku.

16.   Provozovatel neručí za cennosti (klenoty, peníze, elektronika, jiné předměty v hodnotě přesahující 5000,-Kč) uložené ve skříňkách. Takovéto věci mohou klienti uložit do privátních prostor studia. Případné právo na náhradu vzniklé škody je klient povinen u provozovatele uplatnit bezodkladně poté, co se o škodě dozvěděl, tedy před opuštěním prostor fitka v daný konkrétní den, kdy ke škodě došlo.

17.   Dětem a mladistvým je vstup do fitka povolen pouze s doprovodem osoby starší 18let. Doprovod je po celou dobu zodpovědný za dítě. Nejedná se o dítě, které jde na lekci určenou pro děti bez doprovodu rodiče.

18.   Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou klubu doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy,krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou fitka konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb fitka, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli. Pokud Vás instruktor kvůli vašemu zdravotnímu omezení z hodiny vyloučí, bude vám vstupné vráceno v plné výši.

19.   Úraz a vzniklá škoda musí být oznámen v den, kdy došlo k jejímu vzniku tak, aby mohli být zjištěny a prošetřeny okolnosti jejího vzniku. Provozovatel nenese zodpovědnost za žádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozí větou.

20.   Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením tohoto řádu či pokynů instruktora, nenese provozovatel odpovědnost.

21.   V celém prostoru platí zákaz nabízení jakýchkoli služeb, či zboží, zvláště pak služeb a zboží přímo související s činností společnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo takovému počínání zamezit a následně i zamezit takto počínajícím osobám přístup.

22.   Studentskou slevu lze uplatnit POUZE po předložení platného studentského průkazu. Platí pro studenty do 26 let. Bez předložení průkazu není slevu možné uplatnit.

23.   Doba konání lekcí: POKUD NENÍ V ROZVRHU STANOVENO JINAK LEKCE TRVÁ 60MINUT.

24.   Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách fitka.

Tento provozní řád je platní a účinný ode dne 1. 4. 2015